Загрузка
Код
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4
Название
Приглашение и объявление на покупку оборудования таможенного контролья для нужд Комитета Государственных Доходов РА по коду ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4
Покупатель
Комитет государственных доходов Республики Армения
Тип закупок
Товар
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Уважаемая тендерная комиссия, в дендерной документации не приложена форма ценового предложения, значит оно может предоставляться в свободной форме?2023-05-30 06:52:44

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ ֆինանսների նախարարությոան https://gnumner.minfin.am/ կայքի Օրենսդրություն բաժնի Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ ենթաբաժնի Էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույց (ճշտված տարբերակ)-ով։

Для участия в аукционе необходимо руководствоваться Руководство "экономического оператора" по закупкам посредством электронного аукциона (уточненный вариант) в подпункте Руководящие указания, руководство раздела «Законодательство» са

уважаемая тендерная комиссия, от одной компании можно ли подаются несколько заявок по разным лотам? (конечно, одновременно, для каждой заявки подаются отдельные конкурсные документы и обеспечение заявки.)2023-05-30 07:48:42

Հրավերի 4․1 կետում մանրամասն ներկայացված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։

Необходимая информация подробно представлена в пункте 4.1 приглашения.

Уважаемая тендерная комиссия, в случае когда банковская гарантия выдается (в первую очередь) зарубежным банком, в системе банка не разрешено внести армянские буквы, надо внести латинские буквы. В банковской гарании очень важная информация -- код аукциона -- обязательно внесена. пожалуйста укажите, как будет представляться код данного аукциона по латинским буквам.2023-06-02 10:57:15

Ընթացակարգի ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 ծածկագիրը լատինատառ կլինի HH PEK-EAAPDzB-2023/4 Տեղեկացվում է, որ այն դեպքում, երբ երաշխիքը թողարկվել է ոչ ռեզիդենտ բանկի կողմից, անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կամ Հայաստանի Հանրապետության որևէ առևտրային բանկի կողմից բանկային երաշխիքի իսկության հաստատումը և հայերեն լեզվով թարգմանությունը։ Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ հրավերի պահանջների համաձայն հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։ Այսինքն հայտի (ներառում է մասնակցի առաջարկն ընդգրկող բոլոր փաստաթղթերը), հայերեն լեզվով ներկայացումը պարտադիր է, իսկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով հայտի ներկայացումը մասնակիցն ապահովում է ըստ ցանկության:

Код процедуры ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4 по латинским буквам будет HH PEK-EAAPDzB-2023/4 Сообщается, что в случае, когда гарантия выдана банком-нерезидентом, необходимо подтвердить подлинность банковской гарантии Центральным банком Республики Армения или любым

Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում հետևյալ հարցի վերաբերյալ՝ 1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվիրատուն հիմնավորում է նման խմբավորման անհրաժեշտությունը: 2. Հրավերին կից Հավելված 5-ով՝ Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագրի 1-ին կետով (պայմանագրի առարկան) սահմանվում է, որ վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով տեխնիկական բնութագրով նախատեսված և տվյալ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրությամբ՝ նույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող գնահատված ապրանքը: 3. Այսպիսով կարելի է ենթադրել, որ գնման առարկան է հանդիսանում ապրանքները, այսինքն կազմակերպված է ապրանքների ձեռքբերման համար պետական գնում: 4. Մինչդեռ պայմանագրի հավելված 1-ով սահմանվում է, որ ի հավելումն մատակարարվող ապրանքների վաճառողը պարտավորվում է կատարել որոշակի աշխատանքներ՝ մասնավորապես, բեռնաթափման, տեղադրման, կարգաբերման և շահագործման ուսուցման: Այսպիսով գնորդի կողմից փաստացի հայտարարվել է ոչ միայն ապրանքների ձեռքբերման աճուրդ այլ նաև ծառայությունների մատուցման աճուրդ: 5. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղադրման, կարգաբերման և շահագործման ուսուցման աշխատանքները էական նշանակություն ունեն մասնակցի կողմից գնի որոշման համար, այդ հանգամանքը ազդելու է մասնակիցների կողմից ներկայացվող առաջարկներին և խտրական մոտեցում առաջացնի մասնակիցների միջև՝ հիմնվելով կատարվող աշխատանքների գնի վրա, որը մինչդեռ չի հանդիսանում գնման առարկա: 6. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Գնումների գործընթացը հիմնվում գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպման սկզբունքի վրա: Այսպիսով առկա է խտրական մոտեցման հնարավորություն մասնակիցների նկատմամբ: 7. Հաշվի առնելով, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից բխում է, որ արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ, երբ պատվիրատուն հիմնավորում է նման խմբավորման անհրաժեշտությունը, խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցը՝ a. Արդյոք առկա է հիմնավորում տարբեր գնման առարկա ունեցող ապրանքները մեկ չափաբաժնում խմբավորելու համար թե ոչ; b. Այդպիսի հիմնավորման առկայության դեպքում խնդրում ենք տրամադրել այդպիսի հիմնավորումը` սահմանելով այն հրավերում2023-06-06 11:55:55

Խմբավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալով․ Գնման առարկան հանդիսանում է մեկ ամբողջություն, անբաժանելի է, քանի որ եթե այն մասնատենք, ապա կառաջանան մի շարք խնդիրներ, որոնց հետևանքով պատվիրատու չի կարող բավարարել իր կարիքը՝ չի ստանա վերջնական արդյունք: Մատակարարվելիք սարքավորումների բարդ կառուցվածքով պայմանավորված (բազմաթիվ բաղադրամասերից բաղկացած), դրանք առանց գործարկելու հնարավոր չէ հավաստիանալ վերջիններիս հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին։ Ապրանքը առանձին ձեռք բերելուց հետո, այն առանձին տեղափոխելու, տեղադրելու և գործարկելու, ինչպես նաև ուսուցելու ընթացքում կարող են առաջանալ խնդիրներ, որոնք փոխկապակցված են այդ գործողությունները ոչ ճիշտ կատարելու, կամ առանձին ընդունված ապրանքի ոչ լիարժեքության կամ ծրագրային կառուցվածքի, կամ այլ պատճառների հետ, որի վերջնարդյուքում պատվիրատուի կարիքները կմնան չբավարարված կամ ոչ լիարժեք, ինչպես նաև ժամկետային կտրվածքով և որակական առումով, այն կլինի ոչ արդյունավետ:

Խմբավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալով․ Գնման առարկան հանդիսանում է մեկ ամբողջություն, անբաժանելի է, քանի որ եթե այն մասնատենք, ապա կառաջանան մի շարք խնդիրներ, որոնց հետևանքով պատվիրատու չի կարող բավարարել իր կարիքը՝ չի ստանա վերջնական արդ

Уважаемая тендерная комиссия Мы рассмотрели тендерную документацию, как мы понимаем, что данный тендер (аукцион) не ограничивает нерезидент участвовать в тендер, но по закону Армении, нерезидент не имеет право или основу выполнять растаможку при принесении товара в Армению из других странах вне ЕАЭС. А в тендере требуется, что участник должен отвечать за все работы, в том числе растаможку, это не считается противоречием? Вы можете ли установить в тендерной документации исключения для нерезидента по вопросу растаможки? Пожалуйста подтвердите этот вопрос.2023-06-06 14:39:44

Ապրանքի մատակարարման վայրը սահմանված է հրավերով։ Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։ Պատվիրատուն որևէ մասնակցի համար բացառություն անելու իրավասություն չունի։

Место доставки товара определяется приглашением. Цена контракта включает в себя все платежи (расходы) продавца для обеспечения выполнения контракта, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль. Заказчик

Հարգելի գործընկերներ, Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում հետևյալ հարցի վերաբերյալ: 1. Հայտի հրավերի 10.3 կետով նախատեսվում է, որ պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Ընդ որում հրավերը չի նախատեսում հնարավորություն՝ պայմանագրի ապահովումը ներկայացվել բանկային երաշխիքի միջոցով: 2. 10.3 կետին ներկայացված ծանոթագրությամբ նշված է, որ "5 Եթե գնման հայտով գնվելիք ապրանքի գինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա “բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերով իսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված <<90>> թիվը փոխարինվում է <<20 >> թվով": 3. Սակայն, ինչպես նշված է հրավերի հայտարարության մեջ պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: 4. Այս պարագայում առաջանում է հակասություն հրավերի 10.3 կետի և համապատասխան ծանոթագրության միջև: Ըստ ծանոթագրության մեկնաբանության, ի սկզբանե հայտը պետք է հնարավորություն ընձեռի մասնակցին պայմանագրի ապահովումը ներկայացնել "երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով, որի պարագայում ծանոթագրությունը կստանար համապատասխան նշանակություն՝ այն է, այն դեպքում, երբ գնվելիք ապրանքի գինը չգերազանցեր 25 միլիոն ՀՀ դրամը, բանկային երաշխիքը կփոխարինվեր տուժանքի բառով: 5. Ի հավելումն, 2023թ. մայիսի 23-ին ներկայացված պարզաբանմամբ նշվում էն, որ հրավերով սահմանված պայմանները չեն արգելում մասնակցին պայմանագիրը կնքելիս որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովումները ներկայացնելու նաև բանկային երաշխիքի ձևով։ 6. Հաշվի առնելով վերոգրյալը, խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում, արդյոք պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել երաշխիքի ձևով թե ոչ: 7. Այն դեպքում, երբ պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել երաշխիքի ձևով, խնդրում են կատարել համապատասխան փոփոխություն՝ հրավերի 10.3 կետում սահմանելով, որ պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել բանկային երաշխիքի ձևով:2023-06-06 20:32:18

Հրավերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումները համարվում են հրավերի բաղկացուցիչ մաս։ Առաջարկում ենք առաջնորդվել 2023թ. մայիսի 23-ին ներկայացված պարզաբանմամբ։

Հրավերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումները համարվում են հրավերի բաղկացուցիչ մաս։ Առաջարկում ենք առաջնորդվել 2023թ. մայիսի 23-ին ներկայացված պարզաբանմամբ։

Հարգելի գործընկերներ, Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում հետևյալ հարցի վերաբերյալ: 1. Հայտի 10.3 կետով սահմանված է, որ Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով: Հայտի հետագա մեկնաբանությունում սահմանված չէ այն թե արդյոք մասնակիցը պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացնել բանկային երաշխիքի ձևով: 2. Հայտի 10.3 կետի ծանոթագրությամբ սահմանվում է, որ Եթե գնման հայտով գնվելիք ապրանքիգինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա “բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերով իսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված <<90>> թիվը փոխարինվում է <<20 >> թվով: 3. Այսպիսով ստացվում է, որ հայտի հրավերի 10.3 կետը հնարավորություն չի ընձեռում պայմանագրի ապահովումը ներկայացնել բանկային երաշխիքի միջոցով, սակայն նույն կետի ծանոթագրությունը հղում է կատարում առ այն, որ որոշակի պայմաններին բավարարելու դեպքում միայն (այն է, երբ գնման գումարը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը) "բանկային երաշխիք" բառը փոխարինվում է "միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի" բառերով: 4. Այսպիսով ակնհայտ է, որ հայտի հրավերի 10.3 կետը պետք է սահմանի մասնակցի իրավունքը պայմանագրի ապահովումը ներկայացնել բանկային երաշխիքի միջոցով: 5. Ի հավելումն, 2023թ. մայիսի 23-ի պարզաբանմամբ սահմանվել է, որ "Հրավերով սահմանված պայմանները չեն արգելում մասնակցին պայմանագիրը կնքելիս որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովումները ներկայացնելու նաև բանկային երաշխիքի ձևով"։ 6. Այսինքն պետք է առկա լինի ակնհայտ հնարավորություն պայմանագրի ապահովումը ներկայացնել բանկային երաշխիքի միջոցով: 7. Փաստացի, հրավերի 10.3 կետը հակասում է կազմակերպչի պարզաբանմանը և միևնույն ժամանակ հակասում է հրավերի 10.3-ով տրված ծանոթագրությանը: 8. Հաշվի առնելով վերգրյալը, խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել բանկային երաշխիքի միջոցով: Եթե այո, խնդրում ենք հրավերում կատարել փոփոխություն՝ հրավերի 10.3 կետում նախատեսելով, որ հայտի ապահովումը կարող է ներկայացվել բանկային երաշխիքի ձևով:2023-06-06 20:40:43

Հրավերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումները համարվում են հրավերի բաղկացուցիչ մաս։ Առաջարկում ենք առաջնորդվել 2023թ. մայիսի 23-ին ներկայացված պարզաբանմամբ։

Հրավերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումները համարվում են հրավերի բաղկացուցիչ մաս։ Առաջարկում ենք առաջնորդվել 2023թ. մայիսի 23-ին ներկայացված պարզաբանմամբ։

по техническим параметрам в Лотах 1, 2, 3 и 4, требуется "Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика по плотности", если Автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотика ослуществляется по атомному номеру, будет ли считаться отклонением от тедерного требования?2023-06-07 09:07:58

Սարքավորումներում եթե պայթուցիկի և նարկոտիկի հայտնաբերումը կատարվում է ատոմային թվով, ապա դա տեխնիկական բնութագրի շեղում չի կարող համարվել, քանի որ և այս դեպքում և ըստ խտության հայտնաբերման դեպքում երկուսի հիմքն էլ հանդիսանում է ատոմային թիվը, երկուսն էլ նույն սկզբունքով են աշխատում:

Если обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков производится по атомному номеру в аппаратуре, то это не может считаться отклонением от технического задания, потому что и в этом случае, и в случае обнаружения по плотности в основе обоих лежит атомный номе

Время публикации
2023-05-26 11:40:49
Срок подачи заявок
2023-06-12 10:00:00
Reverse auction
2023-06-13 10:00:00
You can send request before
2023-06-07 10:00:00
Tender changed version(s)
КодВремя публикации
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-03-21 10:56:26
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-03-30 10:51:11
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-03-30 11:00:12
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-03-30 11:01:18
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-03-31 16:44:16
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-04-14 12:14:26
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-04-28 11:01:54
ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/42023-05-12 11:34:40
Статус
Законченный
Заявление
Приглашение
Протокол

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11ООО «Фаст Скан» Полное описание товара567000000 AMD 318420000 AMD20 %382104000 AMD315235800 AMD20 %378282960.00 AMD
21ООО «Фаст Скан» Полное описание товара723240000 AMD 522924000 AMD20 %627508800 AMD517694760 AMD20 %621233712.00 AMD
31ООО «Фаст Скан» Полное описание товара540000000 AMD 257833333.34 AMD20 %309400000 AMD255255000 AMD20 %306306000.00 AMD
41ООО «Фаст Скан» Полное описание товара600000000 AMD 416666666.67 AMD20 %500000000 AMD412500000 AMD20 %495000000.00 AMD
51ООО «Фаст Скан» Полное описание товара1974000000 AMD 1645000000 AMD20 %1974000000 AMD1453636800 AMD20 %1744364160.00 AMD
52Unisplendour Corporation Limited Полное описание товара1974000000 AMD 3800000 USD0 %3800000 USD1468320000 AMD0 %1468320000.00 AMD
61ООО «Фаст Скан» Полное описание товара6300000000 AMD 5166666666.67 AMD20 %6200000000 AMD5166666666.67 AMD20 %6200000000.00 AMD
62Unisplendour Corporation Limited Полное описание товара6300000000 AMD 13500000 USD0 %13500000 USD5216400000 AMD0 %5216400000.00 AMD
71ООО «Фаст Скан» Полное описание товара3276000000 AMD 2470833333.34 AMD20 %2965000000 AMD2295216000 AMD20 %2754259200.00 AMD
72Unisplendour Corporation Limited Полное описание товара3276000000 AMD 6000000 USD0 %6000000 USD2318400000 AMD0 %2318400000.00 AMD

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
1 38581200/505 Устройства рентгеновского контроля (рентгеновское оборудование для досмотра багажа с размерами тоннеля 1м х 1м)
ООО «Фаст Скан» 315235800 AMD 2023-06-13 10:01:42
2 38581200/504 Рентгеноконтрольные устройства (рентгеновское оборудование для досмотра грузов с размерами тоннеля 1,5м х 1,5м)
ООО «Фаст Скан» 517694760 AMD 2023-06-13 10:02:06
3 38581200/506 Устройства рентгеновского контроля (мобильное рентгеновское оборудование с тоннелем 1м х 1м)
ООО «Фаст Скан» 255255000 AMD 2023-06-13 10:02:38
4 38581200/507 Устройства рентгеновского контроля (туннельное передвижное рентгеновское оборудование размером 1,5 м х 1,5 м)
ООО «Фаст Скан» 412500000 AMD 2023-06-13 10:03:15
5 38581200/501 Приборы рентгеновского контроля (рентгеновское оборудование для досмотра грузовых поездов)
ООО «Фаст Скан» 1453636800 AMD 2023-06-13 10:04:42
7 38581200/503 досмотровое оборудование (досмотровое оборудование для легковых автомобилей)
ООО «Фаст Скан» 2295216000 AMD 2023-06-13 10:30:32