Loading
Code
ԵՔ-էԱՃԾՁԲ-22/35
Title
Purchase of sports events
Procurer
Yerevan Municipality
Procurement Type
Services
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2022-01-13 14:58:21
Bid end time
2022-01-21 09:30:00
Reverse auction
2022-01-24 09:30:00
You can send request before
2022-01-19 09:30:00
Status
End bid
Statement
Invitation

Bids

ID Lot number Lot title The initial auction price Startdate
81324 1 ՀՀ անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպոցականների քաղաքային մարզական խաղեր 639000 AMD 2022-01-24 09:30:00
81325 2 Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղեր 1–6 դասարանների համար 199000 AMD 2022-01-24 09:30:00
81326 3 ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա մարզական միջոցառում 199000 AMD 2022-01-24 09:30:00