Բեռնում
Ծածկագիր
ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26
Վերնագիր
բազմաֆուկցիոնալ տպիչ սարքերի
Գնորդ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Խնդրում եմ տալ պարզաբանում, թե որ իրավական ակտի նորմի հիման վրա է պատվիրատուն եկել այն եզրահանգման, որ գնման առարկայի համար կիրառելի է ապրանքներն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացման պահանջը: Քանի որ նշված պահանջը խոչնդոտում է մեր կազմակերպության մասնակցությունը տվյալ ընթացակարգին, խնդրում եմ հանել այն, քանի որ այն հանդիսանում է հակամրցակցային պահանջ, որը անհնարին է դարձնում ապրանքն արտադրողի ներկայացուցիչ չհամարվող կազմակերպությունների մասինակցությունը:2023-03-19 18:54:35

Արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի( MAF-Manufacturer’s Authorization Form) կամ (DAF-Distributor Authorization Form)՝ պաշտոնական մատակարարի լիազորագրի ներկայացման պահանջը ուղղված է ապրանքի ծագման վստահելիության ապահովմանը և այդ պահանջը չի հակասում մրցակցության օրենսդրությանը: Այն հավաստիացնում է, որ տվյալ ապրանքը գնված է անմիջապես արտադրողից և ենթադրում է համապատասխան որակ։

Требование предоставления гарантийного письма (MAF-Форма авторизации производителя) или (DAF- Форма Авторизации дистрибьютора) от производителя или его представителя направлено на обеспечение достоверности происхождения товара и данное требование не прот

Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել, հետևյալ հարցը, եթե հաղթող ճանաչված կազմակեպությունը ներկայացնի MAF կամ DAF տեսակի նամակ, և արդյունքում պարզվի որ ապրանքը անօրակ է, ապա Պատվիրատուն ում է դիմելու անօրակ ապրանը որակով ապրանքով փոխարինելու պահանջով, պայմանագրի կողմի հանդիսացող վաճառողին, թե MAF կամ DAF տեսակի փաստաթուղթ տրամադրած արտադրողին? Խնդրում եմ պարզաբանել թե ինչ հիմքեր եք տեսնում MAF կամ DAF տեսակի փաստաթուղթ տրամադրած արտադրողին պահանջներ ներկայացնելով դիմելու համար այն պարագայում, երբ նա չի հանդիսանում պայմանագրի կողմ: Նման պայմաններում, և այն պարագայում երբ մասնակիցն է ներկայացնում պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ և պայմանագրի 4.1 կետով պարտավորություն կրում որակի պատական ստանդարտներին համապատասխանող ապրանք մատակարարելու համար, պարզ է դառնում, որ MAF կամ DAF տեսակի ՀՀ օրենսդրությամբ չսահմանված փաստաթուղթ ներկայացնելու պահանջը չի հիմնավորվում ոչ միայն օրենքով, այն նաև ողջամտությամբ: Ակնկալում եմ Ձեր պարզաբանումները նշված հարցերի շուրջ, որոնք հիմք կհանդիսանան համապատասխան եզրակացություն անելու տվյալ մրցույթին մեր մասնակցության հնարավոր լինելու վերաբերյալ:2023-03-21 18:32:55

Մատակարարված ապրանքի համապատասխան որակի և երաշխիքների ապահովման վերաբերյալ պարտավորությունը կրում է մատակարարը, ինչը սահմանված է Պայմանագրի նախագծի 4-րդ բաժնով: ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» մասի հիմքով Ապրանքների գնման դեպքում պայմանագրի կատարման փուլում կարող է պահանջվել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացման անհրաժեշտությունը:

Поставщик несет ответственность за обеспечение надлежащего качества и гарантии поставляемой продукции, что определено разделом 4 проекта Договора. На основании пункта 21, подпункта 1, части "а" утвержденного Постановлением Правительства РА № 526

Հարգելի գործընկեր, մեր կազմակերպությունը պատրաստ է կնքել պայմանագիր, և պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով մատակարարել որակի պետական ստանդարտին համապատասխանող ապրանք, որոնք ձեռք չեն բերվել անմիջապես արտադրողից, և միաժամանակ մեր կազմակերպությունը չի հանդիսանում արտադրողի ներկայացուցիչ և չի կարող ներկայացնել MAF կամ DAF տեսակի փաստաթուղթ: Ընդ որում, մեր կազմակերպությունը հայտով ներկայացնելու է որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ, որոնք կոչված են պայմանագրի կատարման ապահովմանը: Ելնելով վերոգրյալից, խնդրում եմ պարզաբանել թե ինչ հիմքով է MAF և DAF տեսակի փաստաթղթի պահանջով խոչնդոտվում մեր կազմակերպության մասնակցությունը: Խնդրում եմ նաև պարզաբանել, թե արդյոք Ձեր կողմից բանակցություններ են վարվել ՛՛արտադրողի ներկայացուցչի՛՛ հետ, որոնց արդյունքում կազմվել է MAF կամ DAF տեսակի նամակ պահանջող տեխնիկական բնութագիրը:2023-03-21 18:38:04

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի 1-ին մասի 10-րդ բաժնով սահմանված են պայմանագրի և որակավորման ապահովումներին ներկայացվող պահանջները և դրանք հանդիսանում պայմանագրի կատարման և կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովումներ: Արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակը (MAF-Manufacturer’s Authorization Form) կամ (DAF-Distributor Authorization Form) նամակ-հավաստագիր է, որը տվյալ ապրանքի արտադրողի կամ լիազորված կազմակերպության կողմից հավաստում են ապրանքի ծագման վստահելիության ապահովմանը և չեն սահմանափակում մատակարարվող ապրանքի ծագման երկիրը կամ արտադրող ընկերությունը:

Раздел 10 части 1 приглашения на электронного аукцион определяет требования к договору и квалификационным гарантиям, которые являются квалификационными гарантиями необходимыми для исполнения договора и выполнения обязательств по заключаемому договору. Гар

(Արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի( MAF-Manufacturer’s Authorization Form) կամ (DAF-Distributor Authorization Form)՝ պաշտոնական մատակարարի լիազորագրի ներկայացման պահանջը ուղղված է ապրանքի ծագման վստահելիության ապահովմանը և այդ պահանջը չի հակասում մրցակցության օրենսդրությանը: Այն հավաստիացնում է, որ տվյալ ապրանքը գնված է անմիջապես արտադրողից և ենթադրում է համապատասխան որակ)Պարզաբանումը հասկանալի է,բայց տվյալ ապրանքի արտադրողը ունի մեկ պաշտոնական ներկայացուցիչ ու միայն այդ ընկերությանն է տրամադրում MAF DAF,այն ինչ տվյալ ապրանքը այլ ընկերություններ նուրյնպես կարողանում են ձեռք բերել նույն արտադրողից ,բայց իրենց չի տրամադրվում MAF DAF։Միթէ սա չի նշանակում որ ուղղորդված պատվեր է,քանի որ ձեր նշված բնութագրով միայն 1 ընկերություն կարող է մասնակցել մրցույթի ով հանդիսանում է ներկայացուցիչ և կտրամադրի MAF DAF,իսկ ինչ վերաբերվում է ապրանքի ծագման վստահելիությանը և այն որ ապրանքը գնված է անմիջապես արտադրողից շատ հեշտ հնարավոր է ստուգել համապատասխան փաստաթղթերով։Արտադրողը մեկ ներկայացուցիչ ունի և մեկինա տրամադրում MAF DAF և այդ պահանջը պաստացի հակասում է մրցակցության օրենսդրությանը։2023-03-22 12:31:04

Ցանկացած կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ, գնելով ապրանքը գործարանից, ՀՀ-ում լիազորված կազմակերպությունից կամ այլ երկրներում արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչներից կարող է ստանալ այդ նամակ-հավաստագրերը, հակառակ դեպքում՝ ապրանքի մատակարարը հավանաբար նախատեսում է էժանագին, անհայտ ծագման երկրի և անորակ ապրանքի մատակարարում: Արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի( MAF) կամ (DAF)՝ պաշտոնական մատակարարի լիազորագրի ներկայացման պահանջը ուղղված է ապրանքի ծագման վստահելիության ապահովմանը և այդ պահանջը չի հակասում մրցակցության օրենսդրությանը:

любая организация или частное лицо может получить Эти письма-сертификаты, покупая товар на заводе, в уполномоченной организации в РА или у официальных представителей производителя в других странах, в противном случае, вероятно, поставщик товара планирует

Հրապարակման ժամանակ
2023-03-16 15:39:56
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2023-03-28 12:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2023-03-29 12:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2023-03-23 12:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5760000 AMD 4799760 AMD20 %5759712 AMD4799760 AMD20 %5759712.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ