Բեռնում

Ծածկագիր
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/1
Վերնագիր
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հացաթխման ծառայությունների ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/1
Գնորդ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնման տեսակ
Ծառայություն
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հարգելի հանձնաժողով, խնդրում եմ պարզաբանել․ համատեղ գործունեության պայմանագրի միջոցով մասնակցելու դեպքում, եթե դրանում նշված է, որ որևէ չափանիշի մասով Գործընկեր 1-ը և Գործընկեր 2-ը մասնակցում են համատեղ՝ արդյոք այդ պարագայում գնահատումն իրականացնելիս մասնակիցների ունեցած տվյալները գումարվում են իրար․ օրինակ՝ եթե մասնակցության համար պահանջվում է, որ ֆինանսական միջոցների չափը պետք է կազմի առնվազն 20,000,000 ՀՀ դրամ, իսկ մասնակիցներից ոչ մեկը չունի այդ չափով շրջանառություն, բայց Գործընկեր 1-ն ունի 14,000,000 ՀՀ դրամի շրջանառություն, իսկ Գործընկեր 2-ը՝ 6,000,000 ՀՀ դրամի շրջանառություն, արդյոք տվյալ դեպքում, եթե համատեղ գործունեության պայմանագրում կա դրույթ առ այն, որ ֆինանսական միջոցների առկայություն չափանիշը ապահովում են երկու գործընկերները միասին, պետք է գնահատումն իրականացնելիս իրար գումարվեն վերը նշված 14,000,000 և 6,000,000 ՀՀ դրամի շրջանառությունները և կոնսորցիումի որակավորումը այդ չափանիշի մասով գնահատվի բավարար։2018-12-17 21:02:11«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/1» ծակագրով ընթացակարգին համատեղ գործունեության /կոնսորցիումի/ կարգով մասնակցելու դեպքում, պետք է առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման` «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 32-րդ կետի 7-րդ ենթակետով, վերոնշյալ ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 2.7 և 2-րդ մասի 3.1 կետերով սահմանված պահանջներով:
Հարգելի հանձնաժողով ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/1 ծածկագրով հայտարարված մրցույթով գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում առկա են մի շարք հակասություններ, մասնավորապես տարբեր գնման առարկաներ կաղապարային հաց և լավաշ միացվել են մեկ գնման առարկայի անվան տակ և դրվել է մրցույթիՙ որը հակասում է գնումների մասնի ՀՀ օրենսդրությանը և խտրական մոտեցում է ցուցաբերվում, քանի որ դրանց պատրաստման եղանակը տարբեր է: Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը: Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար, չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների: Իսկ նույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը սահմանում է, որ արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվիրատուն հիմնավորում է նման խմբավորման անհրաժեշտությունը: Խմբավորման անհրաժեշտություն կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, եթե գնման առարկաները փոխկապակցված են և առանց մեկը մյուսի հնարավոր չէ ըստ նպատակի կիրառել: Օրինակ կոնֆերենս դահլիճի ձայնային սարքավորումներով համալրում: Միկրաֆոնները, սնուցման սարքավորումները պետք լինեն նույն ապրանքանիշով, որպեսզի համտեղելի լինեն օգտագործման ժամանակ:Կաղապարային հացի և լավաշի դեպքում չի կարելի նման կերպ վարվել, որովհետև դրանք տարբեր գնման առարկաներ են, դրանց պատրաստման եղանակները, մասնագիտական փորձառություն ունեցող մասնագետները, գնի ինքնարժեքը տարբեր են, և ընդհանուր հաշվարկից միջին գին հանելը դա մեծ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում և կարող է բերել բարձր ինքնարժեքի կամ սխալ գնագոյացման հաշվարկի: Դեռ ավելի գինը ներկայացվում է 3 տարվա համար, սակայն հնարավոր է, որ 2-րդ, 3-րդ տարիներին ֆինանսական միջոցներ չնախատեսվեն և կրկին ընկերությունը իր ռիսկերով ունենա ֆինանսական կորուստներ և դրանից տուժի պաշտպանության նախարարությունը:Նույն հավականությամբ կարելի է տարբեր ձիաուժ ու ապրանքանիշ ունեցող մեքենաները խմբավորել և մեկ չափաբաժնով հայտարարել մրցույթ, քանի որ երկուսն էլ փոխադրամիջոց են և նույն գործառույթն են իրականացնում: Այսպիսով տվյալ բնութագրով սահմանափակում է մրցույթին մասնակցելու հնարավորությունը՝ մասնավորապես խախտելով՝ մրցակցային, համաչափ, ոչ խտրական հիմունքներով, մրցակցության խրախուսման իրավահավասարություն սկզբունքները, ինչպես նաև գնումների մասին ՀՀ օրենքի մի շարք հոդվածներ: Հուսով ենք, որ առկա հակասությունները կվերացվեն, կհստակեցվեն տեխնիկական պայմանները՝ ստեղծելով մրցակցային և ցածր գնային առաջարկ ներկայացնելու հնարավորություն: Կանխավ շնորհակալություն2018-12-19 12:58:47«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԾՁԲ-7/1» ծակագրով հացաթխման ծառայության մատուցման մրցույթում կաղապարային հաց և լավաշ անվանատեսակների թխման ծառայությունները ներառվել են մեկ չափաբաժնում, քանի որ դրանք փոխկապակցված են և դրանց հատկացումը իրականացվում է միասին, ինչպես նաև միևնույն տարածաշրջանում մրցույթի միայն լավաշի կամ միայն կաղապարային հացի կայանալու դեպքում ամբողջովին կխափանվի ապահովման գործընթացը:
Հրապարակման ժամանակ
2018-12-06 13:15:14
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2018-12-24 11:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2018-12-26 11:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2018-12-22 11:00:00
Կարգավիճակ
Չկայացած
Հրավեր
Արձանագրություն