Loading

ID
Code
Title
Lots count
Status
end bid time
3515ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՔ-19/1Purchasing auxiliary materials for copying equipments for the needs of the RA Investigative Committee13Live2019-02-27 11:00:00
3513ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/5Paper A4 Format1Failed2019-02-27 12:00:00
3512ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1financial analytical and computer software packages1Failed2019-02-27 10:00:00
3511ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4Invitation and announcement for the purchase of preparation of seals and stamps for the needs of the RA State Revenue Committee HHPEK-EAChAShDzB-19/42Failed2019-02-27 10:30:00
3510ԳԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի 2019թ. կարիքների համար բենզինի ձեռքներման աճուրդ1Failed2019-02-27 11:00:00
3509ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/3NOTICE1Failed2019-02-27 11:00:00
3506ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2NOTICE1Failed2019-02-27 10:00:00
3505ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԱՐՀԱՄ-2019/Ա-14For needs of POLICE RA buy license plate1Failed2019-02-28 11:00:00
3504ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԺԱՄՀԱՄ-2019/Ա-13For needs of POLICE RA buy license plate1Published2019-02-27 11:00:00
3503ՀՀ Ո ԷԱԾՁԲ-2019-ԿԱՊ/ՏԵՂ-23For needs of POLICE RA buy services1Published2019-02-28 11:00:00
3497ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/8Acquisition of Telephone Station1Published2019-02-27 10:00:00
3496ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/1-7Procurement of Network Administrators, Web Site and E-Mail Server Services for the needs of the Ministry of Territorial Administration and Development of the RA2Published2019-02-26 15:40:00
3495ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ-ԱՎՎ-2019/Ա-21For needs Police RA buy household equipment4Published2019-02-28 11:00:00
3494ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/5Announcement about an e-auction. E-auctions code: HH PN NTAD-EACHAPDZB-4/5.21Published2019-02-27 10:30:00
3493ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԾՁԲ-19/2NOTICE1Published2019-02-27 11:00:00
3492ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14Announcement and invitation of an electronic auction with code ՀՀՄՆ-ԷԱՃԾՁԲ-19/14 of the Ministry of Culture of the Republic of Armenia for provision of software maintenance services.1Published2019-02-27 12:00:00
3490ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1NOTICE ON PRICE QUOTATION` fuel1Published2019-02-27 10:00:00
3489ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/4Announcement about an e-auction. E-auctions code: HH PN NTAD-EACHAPDZB-1/4.18Published2019-02-27 11:00:00
3485ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/6Announcement about an e-auction. E-auctions code: HH PN NTAD-EACHAPDZB-4/62Published2019-02-27 10:00:00
3484ՍՊ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/8/1Acquisition for providing “Sportland” sport event between grades from 1st to 3rd and from 4th to 7th in secondary schools of the regions of Republic of Armenia, Yerevan and the Republic of Artsakh for the needs of the RA Ministry of Sport and Youth A1Published2019-02-27 11:00:00
3482ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119Announcement of providing economic products by means of electronic auction for the needs of the Yerevan municipality4Published2019-02-27 15:00:00
3481ՀՀ ԱՄ ԷԱՃ ԾՁԲ -19/03"MALBERI" electronic document management system maintenance service1Live2019-02-26 14:00:00
3480ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/02Acquisition of stationery17Published2019-02-27 11:00:00
3479ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11-19Cable and cable products2Published2019-02-26 14:00:00
3478ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/5Announcement about an e-auction. E-auctions code: HH PN NTAD-EACHAPDZB-1/5.3Published2019-02-27 11:30:00
3477ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/9Announcement about an e-auction. E-auctions code: HH PN NTAD-EACHAPDZB-10/91Published2019-03-01 10:00:00
3475ՀԿՓԲԸ-ԷԱԱՊՁԲ-19/03Liquefied natural gaz coupons ՀԿՓԲԸ-ԷԱԱՊՁԲ-19/031Published2019-02-27 15:00:00
3474ՀՀ ԱԳԿԿ-ԷԱԱՊՁԲ-19/14Achievement of automotive spare parts5Live2019-02-26 11:00:00
3473ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3Invitation and announcement for the purchase of paper for the needs of the RA State Revenue Committee HHPEK-EAChAPDzB-19/31Published2019-02-26 11:30:00
3472ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/1:Announcement about an e-auction. E-auctions code: HH PN NTAD-EACHAPDZB-1/1.9Published2019-02-26 12:30:00
Total 1004 data
1 2 3 4 5 ... 33 34