Loading
ID
Code
Title
Lots count
Status
end bid time
13952ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3Penitentiary service of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia announcing request for purchase of clothing and bedding of a criminal executive officer for the needs of the criminal executive service of the Ministry of Justice of the Repub65Before accept correction2021-08-03 11:00:00
13951ՀՀՎԱ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6Employee training services for the needs of the Office of the Prime Minister of RA32Award2021-08-03 10:00:00
13950ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԾՁԲ-21/16For the needs of Food Safety Inspectorate to achieve of employee training services7Failed2021-08-02 11:30:00
13949ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/18ANNOUNCEMENT A PRICE QUOTATION ENQUIRY ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/181Award2021-08-02 10:00:00
13948ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/52Electronic auction for the purchase of office supplies for the needs of ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5228Award2021-08-02 14:00:00
13946ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/045Microphone headphones1Failed2021-08-02 10:00:00
13945ՔԱԿ-ԷԱՃԾՁԲ-05/2021ՔԱԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/1 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ2Award2021-08-02 16:00:00
13944ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՎ/ԿԵՆՑԱՂ/Ա-9For needs of POLICE RA buy goods42Award2021-08-03 10:00:00
13943ՏՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1Acquisition of fuel2Award2021-08-02 11:00:00
13942ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ/Ա-8For needs of POLICE RA buy goods21Award2021-08-02 10:00:00
13941ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-2ՀՀ-ԲԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/43-2 Բենզին, ռեգուլյարի ձեռքբերում1Award2021-07-30 14:00:00
13940ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021ՔԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-09/2021 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ36Award2021-07-30 16:00:00
13939ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-ՄՀ-21/2For the needs of the investigation committee of the Republic of Armenia acquisition of the access control system or procurement of cameras4Award2021-08-02 10:00:00
13938ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-21/01Acquisition of an official car for the needs of Ijevan Municipality1Award2021-07-30 10:00:00
13937ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/29-Քdocument destruction devices1Failed2021-07-30 10:00:00
13935ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-57-ԱՆՁՆԱԳԻՐ-2021/ԱՎՎFor needs of POLICE RA buy goods1Award2021-07-29 10:00:00
13934ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/79Acquisition of gasoline2Award2021-07-29 10:00:00
13933ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/33Purchase of theater chairs2Failed2021-07-29 10:00:00
13932ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/32Acquisition of tools of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Armenia7Failed2021-07-29 12:00:00
13931ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/2Medical products111Award2021-07-28 16:00:00
13930ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/23uniform4Failed2021-07-29 10:00:00
13929ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-Քhumidity meter1Failed2021-07-29 10:00:00
13927ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/043project management system service2Award2021-07-28 10:00:00
13926ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/81Electronic auction announced for the purpose of purchasing household goods for the needs of the Ministry of Emergency Situations16Award2021-07-28 11:00:00
13924ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ՔՈԳՎ/Ա-6For needs of POLICE RA buy goods11Award2021-07-28 10:00:00
13923ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/31Purchase of event-related services1Finished2021-07-27 10:00:00
13922ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/17ANNOUNCEMENT A PRICE QUOTATION ENQUIRY ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/171Finished2021-07-27 10:00:00
13921ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/82Electronic auction announced for the purpose of purchasing vehicles for the needs of the Ministry of Emergency Situations6Failed2021-07-27 11:20:00
13920ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/30Acquisition of event management services for the needs of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Armenia3Award2021-07-27 12:00:00
13919ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27-Քcabinets with shelves1Canceled2021-07-27 11:00:00
Total 436 data
1 2 3 4 5 ... 14 15